BẢNG XẾP HẠNG MISS INTERNATIONAL QUEEN VIETNAM 2023

No.4 SBD: 04
Điểm bình chọn: 379
SBD: 10
Điểm bình chọn: 3,110
SBD: 09
Điểm bình chọn: 10,075
SBD: 01
Điểm bình chọn: 1,700
No.5 SBD: 16
Điểm bình chọn: 261
No.6 SBD: 13
Điểm bình chọn: 252
No.7 SBD: 12
Điểm bình chọn: 246
No.8 SBD: 20
Điểm bình chọn: 155
No.9 SBD: 06
Điểm bình chọn: 133
No.10 SBD: 03
Điểm bình chọn: 101
No.11 SBD: 19
Điểm bình chọn: 90
No.12 SBD: 18
Điểm bình chọn: 87
No.13 SBD: 02
Điểm bình chọn: 51
No.14 SBD: 07
Điểm bình chọn: 46
No.15 SBD: 11
Điểm bình chọn: 41
No.16 SBD: 05
Điểm bình chọn: 35
No.17 SBD: 15
Điểm bình chọn: 17
No.18 SBD: 08
Điểm bình chọn: 14
No.19 SBD: 17
Điểm bình chọn: 12
No.20 SBD: 14
Điểm bình chọn: 11